วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

     พัฒนาการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  สู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

     โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้

     1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

     2.  พัฒนาผู้เรียนตามหลักการของโรงเรียนในฝัน  ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

     4.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

     5.  ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

     6.  พัฒนาระบบการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

     7.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดำรงชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง