แผนปฏิบัติการ ปี 2565
1 บันทึกความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.16 KB
2 ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า1-7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.64 KB
3 ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 364.95 KB
4 ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.67 KB
5 ตารางแนวขวางฝ่ายวิชาการ 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.46 KB
6 ตารางแนวขวางฝ่ายบริหารงานทั่วไป 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.01 KB
7 ตารางแนวขวางฝ่ายกิจการนักเรียน 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.91 KB
8 ตารางแนวขวางฝ่ายบุคคล 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.46 KB
9 ตารางแนวขวางฝ่ายงบประมาณ 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.47 KB
10 ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.59 KB
ส่วนหน้าแผนปฏิบัติการประจำปี 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.98 KB