รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.02 KB
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.11 KB
คำสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ที่ 051 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.11 KB
คำสั่งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ที่ 028 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.48 KB
คู่มือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 812.82 KB
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.77 KB
เกียรติบัตรการพัฒนาตนเองของครู ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB
รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ผลการสำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.69 KB
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB