กฏหมวยที่เกี่ยวข้อง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับที่ 2)2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
8 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
9 พระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
10 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.3 KB
11พรบ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.97 KB
12 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548(แก้ไข้ 2551-2554)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 2551-2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB