งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.31 KB
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.33 KB
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.02 KB
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.15 KB
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ภาษาจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.01 KB
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.06 KB