คณะผู้บริหาร

นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุดม หมัดอาด้ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณฤพร นิลกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุเทพ คงคาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางอัญชลี แคยิหวา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นายมงคล จันทร์ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน