ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ส.ค. 60 ถึง 09 ก.ค. 60 ปรับปรุงข้อมูลประวัติ ผลการเรียน นักเรียน ม.3, ม. 6
งานวัดผล
01 ส.ค. 60 ติดตามคะแนนกลางภาค
งานวัดผล
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายใน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา
01 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 ส่งฐานข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าระบบ O-Net
นายณฤพร นิลกาญจน์
28 ก.ค. 60 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ฝ่ายบริหาร
27 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ติดตามคะแนนกลางภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคนอกตารางสอบ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
12 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ฝ่ายวิชาการ
11 ก.ค. 60 หยุดราชการวันเข้าพรรษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
10 ก.ค. 60 หยุดราชการวันอาสาฬหบูชา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
05 ก.ค. 60 กิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือไทย
ชุดกิจกรรมในเครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
03 ก.ค. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 Copyprint ข้อสอบ / ครูประจำวิชาเย็บข้อสอบและบรรจุซองนำส่งฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา /งานวัดผล
03 ก.ค. 60 ถึง 04 ก.ค. 60 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
งานวัดผล
03 ก.ค. 60 ถึง 04 ก.ค. 60 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
งานวัดผล
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ติดตามและเก็บรักษาแบบทดสอบวัดผลกลางภาค
งานวัดผล
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคนอกตารางสอบ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
01 ก.ค. 60 งานวัดผลตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ
งานวัดผล
01 ก.ค. 60 ถึง 10 มิ.ย. 60 ติดตามและตรวจสอบคะแนนก่อนสอบกลาง
งานวัดผล
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 งานวัดผลตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ
งานวัดผล
29 มิ.ย. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งต้นฉบับแบบทดสอบกับฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
28 มิ.ย. 60 ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2560 ให้สพม.16
ฝ่ายบริหาร
27 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯตรวจทานต้นฉบับแบบทดสอบกับงานวัดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
26 มิ.ย. 60 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับแบบทดสอบกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูประจำวิชา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
22 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ประกาศตารางสอบ
งานวัดผล
20 มิ.ย. 60 ตรวจสอบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิชาการ
16 มิ.ย. 60 ถึง 26 มิ.ย. 60 ครูประจำวิชาทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคที่ 1 /2560
ครูประจำวิชา
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจการนักเรียน
01 มิ.ย. 60 ถึง 02 มิ.ย. 60 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชา
ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 60 งานวัดผลตรวจสอบต้นฉบับแบบทดสอบ
งานวัดผล