คณะผู้บริหาร

นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภฤศพร หมื่นสระชุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุเทพ คงคาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวมลธิรา พยูนการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางอัญชลี แคยิหวา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นายมงคล จันทร์ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน