ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  10  มิถุนายน  2560)

     จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

6

 74

82

156

ม.2

6

 82

74

156

ม.3

5

67

78

145

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

223

234

457

ม.4

3

  36

  58

94

ม.5

3

 29

 68

97

ม.6

4

37

49

86

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

102

175

277

รวมทั้งหมด

25

204

350

734ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  10  มิถุนายน  2560)  
     จำแนกตามห้องเรียน      
       
ระดับชั้น ชาย (คน ) หญิง (คน ) รวม (คน )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 6 24 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 15 12 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 15 13 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 15 12 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 9 8 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 14 13 27
รวม 74 82 156
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 15 13 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 15 13 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 16 12 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 15 12 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 5 8 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 16 16 32
รวม 82 74 156
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 16 14 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 17 14 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 17 13 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 12 20 32
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 5 17 22
รวม 67 78 145
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 8 21 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 15 18 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 13 19 32
รวม 36 58 94
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 4 27 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 14 19 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 11 22 33
รวม 29 68 97
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 5 15 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 4 19 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 8 13 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 20 2 22
รวม 37 49 86