กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิชาญ ชูเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุเทพ คงคาวงศ์
ครู คศ.3

นางจิรวดี ชูเกิด
ครู คศ.3

นางสารภี บุญรังษี
ครู คศ.3

นางแววตา คงยก
ครู คศ.3

นางอาณัติ สุขสุสร
ครู คศ.3

นายอับดลเล๊าะ เสะนี
ครู คศ.2

นายบันเทิง นามวงศ์
ครู คศ.2