กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชาญ ชูเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุเทพ คงคาวงศ์
ครู คศ.3

นางจิรวดี ชูเกิด
ครู คศ.3

นางสารภี บุญรังษี
ครู คศ.3

นางแววตา คงยก
ครู คศ.3

นางอาณัติ สุขสุสร
ครู คศ.3

นางทับทิม ศรีช่วย
ครู คศ.3

นายอับดลเล๊าะ เสะนี
ครู คศ.2

นายบันเทิง นามวงศ์
ครู คศ.2