กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิเวศน์ อะหวัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฝีเสาะ บินโหรน
ครู คศ.3

นายอิสรางศ์ กองอินทร์
ครูอัตราจ้าง