กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสำราญ หมื่นสระชุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรพรรณ สวนจันทร์
ครู คศ.2

นางสาววิสาข์ โบกกระณีย์
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย รักไชย
ครู คศ.1