กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุตรี จันทลิกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประทีป ชูสกุลชาติ
ครู คศ.2

นางอัจจิมา เครือวัลย์
ครู คศ.3

นางหนึ่งฤทัย คงสุกแก้ว
ครู คศ.3

นายธนวินท์ จินดารัตน์
ครู คศ.3

นางสุบ๊ะ มาลินี
ครู คศ.2