บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวอทิยา ลิิขิตจรรยารักษ์
เจ้าหน้าทืี่ธุรการ

นายฐกฤตธรณ์ พิพิธธนเสรฐ
พนักงานขับรถ

นายสุกรี หมัดโร๊ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายบรรจง หนูสอน
นักการภารโรง