กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุวัฒน์ แสงนวล
ครู คศ.3

นางถนอม ไชยเพศ
ครู คศ.3

นางพูลสิน ถิ่นจะนะ
ครู คศ.2

นางปิยรัตน์ ทองเต็ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยนุช จิตภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุญาณี ขุนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวซากีนะห์ ดาโอ๊ะ
ครูผู้ช่วย

นายอับดุลฟาต๊ะห์ บินเจ๊ะและ
ครูผู้ช่วย