ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 2 ยูนิต
คำชี้แจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.05 KB
แบบ ปร. 4(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.39 KB
แบบ ปร. 5(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.54 KB
แบบ ปร. 6(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.66 KB