ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ มณี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาน์ เพ็ญสมบูรณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายพานพ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ คงอนุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสัจจา ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ขุนพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน ตรีวรรณไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ แป้นเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล จำปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ชูลีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สังราชกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ หาญณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน