กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมาลี หลำหลี
พนักงานราชการ

นางสาวรอฮานะ ไชยยอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุวัต เหมโก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพพร แก้วพิบูลย์
ครู คศ.2