งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ฟอร์ม-คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.31 KB
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 971.79 KB
ตารางวิเคราะห์ สันติศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.28 KB
รายวิชาสันติศึกษา ม1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB
รายวิชาสันติศึกษา ม4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.01 KB
แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน ปี63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.77 KB
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.44 KB
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้กำหนดการจัดการเรียนรู้่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.87 KB
วิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ตารางสอนครูรวม ภาค2 ปี61 ปรับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 621.5 KB
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 967 KB
หลักสูตรต้านทุตริตระดับชันมัธยมศึกษาปี 1-6
คลิกดาวโหลดที่นี้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.31 KB
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้กำหนดการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.08 KB