งานทะเบียนวัดผล
แบบแจ้งครูผู้สอนประจำวิชาที่นักเรียนขอสอบแก้ตัว
แบบแจ้งครูผู้สอนประจำวิชาที่นักเรียนขอสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141 KB
งานทะเบียนวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131 KB
แบบรายงานนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56 KB
วัดผล 3 (ประกาศผลการสอบแก้ 0 )
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
วัดผล 7 (ประกาศผลการเปลี่ยนผลการเรียน ร , มผ , มส )
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
บัญชีอีเมล์ครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.9 KB
คู่มือการดาวโหลดไฟล์ Bookmark
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Bookmark
https://www.youtube.com/watch?v=RA4LNaHArOM
คู่มือการส่งไฟล์ Bookmark กลับวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 775.4 KB
ดาวโหลดแบบกระดาษคำตอบ zipgrad chanchanupatham

ดาวโหลดที่นี้

แบบสรุปผลการเรียนสำหรับครูผู้สอน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.67 KB