ค่านิยมของโรงเรียน
ค่านิยมของโรงเรียน
     ค่านิยมของโรงเรียน
        
              มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการทำงานแบบกัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ