กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธินาญ แก้วเรียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิรวัชร์ แสงนวล
ครู คศ.3

นางอัญชลี แคยิหวา
ครู คศ.3

นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม
ครู คศ.3

นางจิราพร คงปล้อง
ครู คศ.2

นายมงคล จันทร์ทอง
ครู คศ.3

ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ เหมเด็น
ครู คศ.2

นางสาวนุชญา ทองพูล
ครู คศ.1

นางสาวโศรยา เล๊าะและ
ครูผู้ช่วย