กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธินาญ แก้วเรียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศิรวัชร์ แสงนวล
ครู คศ.3

นางอัญชลี แคยิหวา
ครู คศ.3

นางสาวสายทิพย์ มียิ้ม
ครู คศ.3

นางจิราพร คงปล้อง
ครู คศ.2

นายมงคล จันทร์ทอง
ครู คศ.3

นางมารีน่า หวังอาลี
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.วรวุฒิ เหมเด็น
ครู คศ.1

นางสาวภารดี หลีวิจิตร
ครูอัตราจ้าง