งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. ปก คู่มือการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.84 KB
2. ส่วนหน้า คู่มือการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.08 KB
3. เนื้อหา คู่มือการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.04 KB
4. ภาคผนวก คู่มือการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.68 KB
ค่าเป้าหมาย จช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.36 KB
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาจช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.17 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.66 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.51 KB
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.65 KB
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.92 KB
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.45 KB
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.09 KB
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.91 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.31 KB
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.96 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.13 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.14 KB
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.31 KB
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185 KB