กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมยุรี มะสมาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทรัตน์ อะรี
ครู คศ.3

นายณฤพร นิลกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาวภฤศพร ผลไกรเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมลธิรา พยูนการ
ครู คศ.2