กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมยุรี มะสมาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทรัตน์ อะรี
ครู คศ.3

นางภฤศพร หมื่นสระชุม
ครู คศ.2

นางสาวมลธิรา พยูนการ
ครู คศ.2