พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย

     โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้  จึงกำหนดเป้าหมายหลักดังนี้

     1.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์

     2.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรใฝ่เรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

     4.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     5.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคมภาคภูมิใจในความเป็นไทย